Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Spekulace o pravých důvodech zavedení mRNA očkování

Tento příspěvek je odlišný od předchozích tím, že porušuje naše interní pravidlo! To spočívá v tom, že veškeré články na tomto webu jsou tvořeny autorskými texty. Samozřejmě používáme citace z jiných zdrojů a pracujeme s odkazy. Hlavní podstatou ale zůstává, tvořit příspěvky na základě vlastního uvažování a přesvědčení, které je výsledkem studia, no – spíše samostudia.

 

Dostali jsme od našeho čtenáře mailem odkaz na text, který je z našeho pohledu tak zajímavý a mimořádný, že jsme se rozhodli zde jeho podstatnou část, okopírovat a uveřejnit. Zaměření a orientace stránek je diskutabilní, ale část věnující se mRNA injekcím v konkrétním článku, která se zaměřuje na rozbor a motivaci k celosvětovému zavedení mRNA vakcín, stojí za důkladné přečtení.

 

Zde avizovaný text:


Hlavní vybavení a metody pozorování a studia


– Optický bifokální mikroskop, Mag x1500 max.
– Optický mikroskop, Mag x1500 max, počítačový.
– Elektronický mikroskop, Mag x200000 max, počítačový.
– Spektroskop pro molekulární a subatomární vyzařované frekvence.


– Gravitační elektronický interferometrický mikroskop se schopností mapovat hmotnostně specifickou gravitaci, s možností detekce subatomárních komponent, spojený s lékařským kvantově-holografickým počítačem s hologramovým datovým monitorem s vysokým rozlišením. Se schopností číst materiály na úrovni jaderné kapacity a klasifikace látek, vzorků a biologických tkání a schopností mapovat nebo číst buněčnou DNA těchto vzorků.


– Kvantový holografický počítač s lékařským programem s podrobnou simulací celého lidského těla se všemi jeho biologickými procesy, pro předpověď postupného vývoje s časovým rámcem. Totéž pro další studované druhy, které nejsou lidmi.


– 150 lidských tkáňových kultur pěstovaných v Medical Pod pro studium reakcí v reálném čase.


– 30 nelidských tkáňových kultur pěstovaných v přístroji Medical Pod ke studiu reakcí u druhů Lyra, Andromeda, Arcturius-Dieslientiplex a Urmah.


-50 lahviček vakcíny Pfizer COVID 19, 5 dávek po 0,3 ml.


-50 lahviček vakcíny Moderna COVID 19, 10 dávek po 0,5 ml.


-50 lahviček vakcíny AstraZeneca COVID 19, 10 dávek x 0,5 ml.


Grafen


Velká masa částic uvnitř všech vzorků jsou látky shodné s Grafenm s atomovou a molekulární strukturou částečně neuspořádanou a částečně uspořádanou v krystalické formě syntetického umělého původu. Způsob či metoda výroby těchto částic přesahuje technologickou úroveň současné lidské civilizace, neboť k jejich výrobě jsou zapotřebí replikátorová zařízení založená na technologii vytváření hmoty z energie s využitím řízených harmonických frekvencí. Shodují se s replikátory hmoty používanými na technologické úrovni vysoce vyspělých nelidských ras, členů Federace spojených planet.


Uspořádání jednotlivých atomů v krystalických částicích udržuje magnetickou kapacitu/frekvence a elektrické vlastnosti molekuly, která se na Zemi nazývá grafen. Má technologickou schopnost vytvořit inteligentní částici s proměnlivou velikostí asi 10 nm, a skládá se z méně než 60 atomů, což je 10krát méně než průměrný virus-exosom. Grafen jako materiál je extrémně odolný, pružný, průhledný, pokud je seskupen do správné krystalické formy, je tepelně vodivý, elektricky vodivý a vysoce magnetický neboli magnetizovatelný. Díky seskupení jeho molekul v jedné rovině může mít struktura nebo list grafenu tloušťku pouze jednoho atomu. Je to pravděpodobně nejpevnější materiál, který lidstvo zná.


Jeden atom uhlíku, který je základem grafenu, se skládá ze 6 protonů, 6 (nebo 7) neutronů a 6 elektronů (666).

Atomově programovaný grafen je schopen vytvořit jakýkoli strukturní tvar kombinací mnoha svých molekul. Toho se dosahuje aktivací nebo deaktivací přípojných nebo vazebných bodů na každé molekule pomocí elektromagnetické odezvy na určité frekvenci. Elektromagnetické frekvence, které ovládají grafen, mohou být naprogramovány a přenášeny prostřednictvím mikrovln. Dokáží ovládat i samotný tvar, který grafen zaujme, a to až do nejmenších detailů.


Grafen v lahvičkách s vakcínou má velmi nízký magnetismus, dokud není zaveden do živé tkáně, kde se aktivuje a zahájí svůj předem naprogramovaný proces. V okamžiku, kdy se grafen dostane do těla, se stane vysoce magnetickým. Elektrochemické a biologické frekvence těla spustí naprogramovaný grafen.Toho je dosaženo přeskupením molekul v grafenu do struktury potřebné k vytvoření magnetické polarity, zapne se kontaktem v těsné blízkosti živého organismu a jeho bioelektrickými vlastnostmi.


Grafen putuje krevním řečištěm do celého těla a přitom ulpívá na tkáních, ve vyšší koncentraci se nachází v tkáních v blízkosti místa vstupu očkování, což vysvětluje zmagnetizovaná ramena, která jsou hlášena po celém světě. Po dosažení živé tkáně Grafen přilne k buněčným stěnám a díky své velmi malé velikosti pronikne do každé buňky filtrováním přes buněčnou membránu. Po vstupu buňky se Grafen pohybuje mezi organelami a proniká do buněčného jádra, kde se přichytí na buněčnou DNA. Kolem buněčné DNA vytváří grafen struktury podobné nanotrubičkám, které jsou s DNA v přímém kontaktu, a tím ji sekvestruje nebo uzavírá.


Každý segment nanotrubičky ihned reaguje na elektromagnetické bioelektrické vlastnosti a specifický elektrický odpor jednotlivých složek buněčné DNA: Adeninu, Thiaminu, Guaninu, Cytosinu ( A-T-G-C). Jeho reakce mezi póry nebo otvory grafenové mřížky vytvoří uvnitř struktury nanotrubiček, které obalují buněčnou DNA, vytvoří přesnou kopii struktury DNA, ale s magnetickými vlastnostmi, a tímto postupem může grafen dekódovat DNA uvnitř každé buňky a je schopen ji technologicky číst nebo přenášet, podobně jako počítačový pevný disk.


Jakmile je buněčná DNA dekódována, Grafen reaguje předem naprogramovaným způsobem nebo dálkovou aktivací pomocí mikrovln odpovídajících frekvencím 5G mezi 3,4 GHz a 29,8 GHz, a nejen to. Při dekódování nebo nalezení konkrétních genů bude příslušný segment Grafenu přitahovat protějšek Grafenu, který má odpovídající sekvenční frekvenci a který se rovněž nachází v krvi očkovaných lidí. Tento Grafen obsahuje sekvence mRNA, což je RNA naprogramovaná a kódovaná pro určitý protein, s cílem změnit konkrétní sekvenci DNA.


MRNA je extrahována stejným postupem z buněčných bází organismů přítomných ve vakcíně. Mezi ně patří kmenové buňky z lidských plodů, opičích plodů, hovězího dobytka a dalších obratlovců a bezobratlých, které se nám v tuto chvíli ještě nepodařilo plně identifikovat, včetně buněk a DNA z Hydra vulgaris. Ty genetické sekvence, které se grafenu podaří izolovat, buď plně předprogramovaným způsobem, nebo dálkovým signálem 5G, vezme jako základ nebo zdroj pro vytvoření vláken mRNA, a těmi nahrazuje původní vlákna DNA lidských buněk.


Částice nanografenu je přitahována k buňce a skupinám buněk specifické tkáně pomocí odpovídajících elektromagnetických mikrofrekvencí samotných struktur nanografenu. Tyto částice na způsob umělých virů s obsahem mRNA provedou jakoukoli genetickou změnu v buněčné DNA pomocí postupu reverzní transkripce. Již z továrny vakcíny obsahují také nanografen zapouzdřující sekvence mRNA, specifickou mRNA, která má nahradit konkrétní geny v buňkách přesných tkání očkovaných osob.


Nanografen jako předem naprogramovaný inteligentní prach je schopen změnit lidský genom buď částečně, konkrétní geny, například ovládající reprodukční systém nebo jeho části, geny ovládající nervové procesy v mozku očkovaného, nebo zcela změnit celý lidský genom. A tento proces lze řídit na dálku. Lidské tělo se tak mění v biologickou loutku vydanou na milost a nemilost rozhodnutí toho, kdo tuto technologii ovládá.

 

Pomocí této technologie lze učinit subjekt sterilním. Zdá se, že sterilizace je v nanografenu předem naprogramována nezávisle na pokynech zvenčí. Může také aktivovat specifické geny nebo je deaktivovat a způsobit tak účinky požadované těmi, kdo tuto technologii ovládají, jako je například výskyt nejrůznějších nemocí a zdravotních stavů spojených s genetickými problémy a také rakoviny. Lze také dosáhnout vyvolání a kontroly tzv. virových chorob u skupiny lidí nebo konkrétních jedinců.


Při různých reakcích stačí samotný Grafen k tomu, aby se u naočkovaného člověka rozvinuly systémové zánětlivé problémy s cytokinovou bouří, která způsobí nežádoucí reakce organismu, jako je vznik trombů a krevních sraženin, aniž by byl přítomen jakýkoli protein zvaný Spike, jak se v mnoha kruzích říká, a jedněmi z prvních míst, která tím budou zasažena, budou plíce a mozek. Samotný koncept proteinu Spike vnímáme jako pokus o pozemské vysvětlení procesu, který je mnohem složitější. Je pravda, že existují bílkovinné kapsle, které by se daly zařadit do kategorie Spike Protein nebo do kategorie syntetických virů. Tyto bílkoviny jsou sestavovány pomocí mRNA obsažené v částicích Grafenu, běžná lidská věda uvidí pouze mikročástice grafenu, nikoli obsah mRNA, která následně změní DNA buněk, s nimiž přijde do styku. V jiných případech bude lidská věda schopna najít pouze konkrétní molekuly mRNA, nikoli grafen, který je zevnitř ovládá.


Stejně tak tyto proteiny, z nichž mnohé lze katalogizovat jako Spike, jsou surovinou nebo prvotním materiálem pro Grafen, který má genetické zdroje pro následné změny DNA subjektu. Ne všem naočkovaným subjektům budou dány nebo způsobeny stejné změny, nanografen může výt v latentním potenciálu. Díky této technologii dostanou kontroloři k dispozici kompletní databázi DNA celé lidské populace, přinejmenším té naočkované.

 

Samotný nanografen reaguje na podnět specifického signálu v rozsahu 5G tak, že odrazí signál zpět k odesílateli s kompletní databází nejen celého genomu každého naočkovaného jedince, ale i průběhu mutace. Tato nanotechnologie vytváří a zavádí vnitřní reakci na sluchové podněty nebo zvuky, což znamená, že má schopnost vysílat a přijímat zvuk jako mikrofon uvnitř samotného naočkovaného subjektu, stejně jako schopnost vysílat vibrace, které by si jedinec interpretoval jako hlasy v hlavě, a také stimulovat specifické skupiny neuronů, čímž se syntetická telepatie dostává na širší a účinnější úroveň s cílem masové manipulace.


Grafenová nanotechnologie díky svým malým rozměrům velmi snadno prochází krevní bariérou lidského mozku, ukládá se pak mezi neurony a jejich dendrity a účinně ovládá axiomatické depolarizace a načasování a kvalitu neurotransmiterů, jakož i přesnou bioelektrickou frekvenci každé jednotlivé depolarizace. Tím vzniká schopnost nejen číst depolarizace a interakce mezi mozkovými neuronovými sítěmi a přenášet je do sítě 5G, ale má také schopnost implantovat myšlenky tím, že ovládá dynamiku bio-elektrických a chemicko-neurotransmiterových frekvencí v mozku. Tento druh ovládání neuronů pomocí elektromagnetických frekvencí, umělá neuromodulace neboli ANM, a také změna DNA nervových buněk vyvolá efekt apoptózy neboli buněčné smrti, závažného úbytku neuronů.


Paraziti nalezení ve vakcínách


-Mikrofilárie: ve vakcíně značky Pfizer, v 15 z 50 dávkovacích lahviček, Moderna 35/50.


-Toxoplasma gondii: V přípravku Moderna: 28/50, Pfizer: 8/50, AstraZeneca: 32/50.


-Trypanosoma brucei: V přípravku Moderna: 12/50, Pfizer: 38/50, AstraZeneca: 22/50.


Jinými slovy, ne všichni viditelní parazité, v kterékoli fázi svého cyklu nebo jako genetické stopy, byli nalezeni ve všech vakcínách téže šarže. Obsah se bude u jednotlivých značek lišit. Důkazy o přítomnosti parazitů však byly nalezeny ve všech vzorcích vakcín testovaných lahviček (150 dávek po 50 kusech). Považujeme za vysoce pravděpodobné další typy parazitů v různých vzorcích, které jsme neměli k dispozici.


Nalezli jsme pozorovatelné varianty parazitů, které nejsou v mé databázi a zatím jsme je nemohli katalogizovat ani přiřadit podle současné lidské klasifikace. Velmi pravděpodobně některé z nich jsou geneticky upravené, tj. specifické pro vakcíny, geneticky určené pro vakcíny a nenacházejí se ve volném, resp. přirozeném stavu. Byly nalezeny ve všech 150 vzorcích.

Nalezli jsme také vysoce magnetické krystalicky průhledné grafenové struktury, které díky vazbám mezi částicemi mají tvar červa a pod mikroskopem je lze zaměnit za parazity. To nevylučuje přítomnost všech výše popsaných detekovatelných parazitů. Patří sem také přítomnost černého grafenu ve tvaru červa nebo vlákna, které se shodují s Morgellonovou chorobou.


Za zmínku také stojí, že obsah očkovacích látek není jednotný ani v rámci jedné šarže (krabičky), ale liší se lahvičku od lahvičky, což podporuje skutečnost, že mohou být použity k podání specifické dávky každému člověku podle vůle těch, kteří Plandemii ovládají. Tak tomu bylo alespoň u 150 vzorků, které jsme měli k dispozici. Obsah jiných vzorků a jiných značek se tedy může od našeho lišit.


Hrotový spike protein


Hrotovým proteinem (spike protein) se rozumí samotný obal viru, tedy části viru, které se připojují k buněčným receptorům. V očkovacích látkách jsme nenalezli žádný důkaz Spike proteinu shodného s virem SARS CoV-2 ani s žádným jiným virem typu SARS, což jednoznačně vylučuje obsah lahviček jako vakcíny, protože neobsahují žádnou biologickou látku, pomocí které by bylo možné vytvořit nebo vyvolat protilátky. Protože však uvnitř každé lahvičky byla nalezena skutečná zoo organického a anorganického materiálu, lze přítomnost proteinů o velikosti menší než 100 nm interpretovat jako jakýsi druh viru nebo exozomu jako výsledek biologického chaosu uvnitř, a ten se neshoduje se s žádným virem SARS. Protože se jedná o velmi širokou a chaotickou škálu a žádná z nich neodpovídá SARS nebo SARS CoV-2, obsahuje pouze proteiny Spike, které lze očekávat v polévce biologického materiálu. Ospravedlněním není, že by se mělo jednat o činidla způsobující protilátky.


Domníváme se, že často uváděné nežádoucí reakce připisované proteinům Spike nepocházejí z této třídy proteinů, ale jsou zaměňovány za vysoce toxické reakce způsobené grafenem. Grafen v očkování volně mění tvar a molekulární složení, nebo složení částic. Je uvnitř buněk nezjistitelný, jelikož se jedná o nanotechnologii s molekulární velikostí menší než velikost jakéhokoli viru, a kromě černého nanografenu je zde přítomen vysoký obsah průhledného krystalického nanografenu. Tím spíše nelze zjistit uvnitř tkáně nebo krevní sraženiny. Nanografen také nereaguje na chemické reaktanty používané k detekci a klasifikaci biologického obsahu vzorku tkáně nebo krve. Nelze zobrazit optickým mikroskopem a pod elektronickým mikroskopem může být v nejlepším případě vidět jako řada průsvitných vláken, pokud to koncentrace nanografenu dovolí. Jinými slovy, to, sraženiny způsobuje samotný Grafen, nikoliv protein Spike. (pozn. super, stačí se zaměřit na likvidaci grafenu a parazitů).

 

Nanočástice lipidů a těžkých kovů


Dále vakcína obsahuje stopy nanočástic lipidů a těžkých kovů: ocel, železo, baryum, stroncium 38, titan, zlato a hliník, ve strukturálním propletení s grafenem. Kontaminace krve očkovací látkou v množství 1/100 dílů způsobuje reakce vyvolávající srážení krve: okamžitě dochází k tvorbě a výskytu krevních vláken červených krvinek. Tato srážecí reakce byla pozorována ve všech vzorcích tkání a také v prediktivních počítačových modelech. Látky v očkovacích látkách způsobují krevní sraženiny. Nevylučuji, že sraženiny a nejrůznější nežádoucí tělesné reakce může způsobovat moře biologického materiálu. Právě to samo o sobě je účelem přítomnosti takového genetického a tkáňového materiálu, stejně jako pestrý zdroj nelidských a lidských vláken DNA, která dodávají nanotechnologii surovinu pro tvorbu mRNA/pRNA polymerázy, aby mohla provádět změny DNA lidských buněk očkovaného podle potřeby a příkazů sítí 5G.

 

Biologický materiál


Různorodý biologický materiál: Lidské a opičí kmenové buňky, komplexní fetální tkáň, mnohočetné fetální buňky, ještě buněčné vazby, lidského, hovězího a opičího původu, kromě jiných obtížně identifikovatelných buněk a tkání, mají způsobit přetížení a zhroucení imunitního systému očkované osoby progresivním způsobem, což v první řadě způsobí vznik oportunních autoimunitních chorob všeho druhu, jak je popsáno u pacientů s diagnózou HIV. Vše proběhne velmi rychle, během několika dnů nebo měsíců, v některých případech jen během minut nebo hodin. Přetížení imunitního systému považujeme za součást rámce, který má v každém naočkovaném pacientovi zaměstnat a oslabit imunitní systém, zatímco nanotechnologie grafenu provádí naprogramované změny uvnitř lidského těla a maximalizují účinnost.


Existují studie na lidech, které ujišťují, že grafen není toxický a nevyvolává žádné reakce, ale především existuje více druhů grafenu, některé netoxické. Musím zdůraznit, že zde nehovoříme o přítomnosti inertního grafenu, ale o nanotechnologii, která grafen využívá jako hlavní surovinu, k níž jsou přidány další látky, např. jsme našli různé kovy, popsané výše, propletené v krystalické matrici samotného grafenu. Dávají nanotechnologii flexibilitu v reakcích na různé mikrovlnné frekvence vyzařované hlavně sítěmi 5G, protože 5G svou větší šířkou a kapacitou pásma je vhodná pro kontrolu nad nanočásticemi grafenu. Jedná se o inteligentní nanočástice neboli nanoprach, které jsou sestaveny z několika výše uvedených prvků a Grafen je pouze jejich hlavní složkou. Grafen je hlavní složkou používanou pro výrobu chytrých částic, které se hodí i pro nanoroboty, ale zdůrazňuji, že nejsou jediným materiálem potřebným pro fungování takové nanotechnologie. Tento druh technologií se řídí pomocí mikrofrekvencí specifických pro každou skupinu nanočástic a v případě potřeby také přesně pro každou jednotlivou nanočástici.


To lze vysvětlit tak, že každé nanočástici se přiřadí číslo, které představuje mikrofrekvenci, na kterou bude reagovat. Nanočástice zapne nebo vypne receptory na svém povrchu, které jí umožní buď se připojit k jiným nanočásticím a vytvořit složitější struktury, nebo se připojit ke tkáni či jednotlivým buňkám v očkovaném subjektu. Tyto nanočástice neboli nanografen se pohybují převážně ve shlucích stejné přiřazené frekvence. Některé z těchto shluků mají podobu červů, které jsme popsali výše.


Rozdílná struktura a rozdílné vlastnosti nanočástic


Ne všechny nanočástice, které se nacházejí v očkovacích látkách, nesprávně nazývaných vakcíny, mají stejnou strukturu nebo vlastnosti. Lze je rozdělit do dvou hlavních skupin:

 

A.) Ty s působením nebo strukturou, které tvoří složitější objekty. Např. nanotrubičky, které čtou a dekódují DNA v jádře buněk. Mohou přilnout k samotným receptorům nebo k proteinům spike viru -exosomu organického původu a podle svého programu měnit své vlastnosti a atributy spojení s buněčnými receptory.


B.) Kontejnery, kterými jsou nanočástice grafenu, které obsahují a transportují genetický materiál ve formě RNA a mRNA (m = messenger) připravené zahájit proces zpětné transkripce, čímž mutují původní DNA na žádost programu, který řídí nanotechnologii. Tyto kontejnery označuji také jako syntetické nanotechnologické viry. Nesou nejen RNA, mRNA, ale také enzymy nezbytné pro proces reverzní transkripce. Tato mRNA, pRNA a jejich enzymy se vytvářejí v původních buňkách inokulovaných subjektů a jsou transportovány krevním řečištěm pomocí přirozených exozomů řízených nanografenem. Také jsme pozorovali, že tento nanografen typu B je sám schopen transportovat mRNA a enzymy.


Vylučování nebo přenos – nákaza


Jak v organických buněčných kulturách, tak v prediktivním modelu lidského těla vytvořeného pomocí holografického počítače byla pozorována silná toxická reakce těla odpovídající přítomnosti chemických jedů v kombinaci s invazí biologického materiálu. Způsobuje silné imunitní reakce a zdroje infekce. Reakce těla je poplachová, s vysoce toxickým stavem tkání zejména v mozku, plicích, játrech a ledvinách, v tomto pořadí, způsobuje viditelné poškození tkání. Tato reakce je také způsobena změnou schopnosti přenášet kyslík v důsledku sníženého a narušeného působení krevního hemoglobinu spolu s celkovým ochuzením kapilárního krevního oběhu v celém těle, přičemž zvláště patrné jsou účinky na oči, mozek a reprodukční systém mužů i žen.

 

Následně dochází k nedostatečnému okysličení, hypoxii, a nedostatku výživy buněčného prostředí, což jednoznačně způsobuje buněčnou mikronekrózu až buněčnou nekrózu či apoptózu s výskytem stavů extrémní toxicity v tkáních, což následně vyvolá produkci buněčných exozomů určených k alarmování ostatních buněk, k jejich informování o problému, a jako způsob vyloučení kontaminantů a toxinů, které je, buňky, napadají. Buňky ve stavu poplachu přejdou do režimu přežití a nikoli do normálního reprodukčního režimu. Tento stav velmi napomáhá vzniku rakovinných nádorů. Očkování touto tzv. vakcínou způsobuje rakovinu!

 

Tyto exozomy vylučované tkání ve stavu poplachu se vylučují z těla očkovaného jedince prostřednictvím tělesných tekutin a dýcháním. Pokud se v přítomnosti naočkovaného jedince nachází neočkovaný a vykazuje fyziologický stav, který odpovídá kódu či zprávě jednoho z těchto exozomů či virů naočkovaného jedince, pak neočkovaný vykazuje odpovídající symptomatickou reakci. Symptomy mohou, ale nemusí odpovídat některému z již známých virových onemocnění, čímž se spustí řetězová reakce formou nákazy mezi očkovaným i neočkovaným. Očkovaný bude mít vždy mnohem slabší imunitní systém než neočkovaný, což snižuje jeho očekávání dobrého uzdravení. Proto jsou neočkovaní lidé silnější a mají větší šanci přežít tento útok biologické zbraně než očkovaný, jehož šance se blíží nule. Očkovaný jedinec neustále uvolňuje nanografen, který může být vnesen do organismu neočkovaných, kde se v malém měřítku nebo v míře svého množství začne aktivovat, jak byl naprogramován, a snaží se provést odpovídající genetické změny u neočkovaných jedinců.


To, zda se u neočkovaného jedince projeví příznaky nebo nežádoucí reakce, bude záviset na míře vystavení očkovanému jedinci, na síle nebo fyzické kondici neočkovaného a celkovém stavu jeho imunitního systému. Pokud jde o změny a imunologické reakce na přítomnost přirozených exozomů v důsledku extrémní toxicity tkání očkovaných osob, jsou nejzranitelnější exponované části, plíce a sliznice. Prvním místem, kde bude nanografen způsobovat přeprogramování, je reprodukční systém, který zanechá neplodným.

 

Nanografen produkuje umělé viry nebo exosomy pomocí samotných buněk naočkované osoby. Nanografen připojený k umělým virům, které vyrobil, je vylučován a rozptylován očkovanými osobami jako exosomy – viry vyrobené nanotechnologií. Ty obsahují tutéž nanotechnologii ve tvaru nanografenu a přenáší se z osoby na osobu, z očkované osoby na neočkovanou osobu.


Nanografen se nenachází pouze ve vakcínách, ale i v nesčetných zpracovaných potravinách, chemických látkách přicházejících do styku s lidmi, jako je kosmetika, oleje na vaření, léky (injekční i perorální). Nachází se v pesticidech a umělých hnojivech, v olejích a mazivech pro automobilový průmysl, v automobilovém benzínu, hydraulické kapalině a na nespočtu dalších míst. Nanografen se nachází také v chemtrails, kterými je Země již léta systematicky postřikována. To nejen usnadňuje šíření syntetických virů mezi lidmi, ať už jsou očkováni, nebo ne, ale způsobuje také abnormálně vysokou elektromagnetickou reaktivitu všech organických tkání, včetně rostlin.


Ovládání biologických i behaviorálních reakcí pomocí technologií umělé neuromodulace probíhá již léta a agenda očkování využívající neexistující SARS CoV-2 jako záminku jen dále urychluje proces absolutní kontroly pomocí specifických frekvencí řízených vysoce vyspělými počítači umělé inteligence mimo dosah a chápání průměrné pozemské populace. Proces transhumanismu a asimilace pozemské biologie, zejména té lidské, do internetové sítě kontroly všeho. Nejzávažnější na tom je, že průměrný člověk nevidí, že nejde jen o to, zda bude mít přístup k internetu, ale nakolik bude mít internet přístup k němu. Systém, Kabala, která ovládá Zemi, bude mít absolutní kontrolu nad tím, co dělají a dokonce co si lidská populace myslí, a to díky implantování myšlenek a pocitů pomocí této technologie.


Nanografen přítomný v očkování bude sloužit nejen jako metoda okamžité kontroly a vyhlazení lidské populace, ale funguje také jako metoda řízené genetické změny, která má biologická těla, zejména lidská, přizpůsobit tomu, aby byla součástí řízené informační sítě – internetu. Každý člověk, stejně jako v případě lidského těla, je složitý biochemicko-elektrický systém, který ke svému fungování potřebuje velmi jemnou a specifickou rovnováhu. Jakákoli změna tělesných frekvencí, jakou způsobuje například nanografen, vážně poškodí celý systém. Náhlá nerovnováha, když je někdo čerstvě očkován, stačí k vyvolání ztráty vědomí, mdloby, dokonce i smrti. Biologicky a mentálně ovládaná lidská bytost, jak je zamýšleno, už nemá sebemenší svobodnou vůli, i když je možné, že nadále věří, že myšlenky a rozhodnutí jsou její vlastní, nikoli vnucené technologií.


Životní zkušenost očkovaného jedince bude a je zcela omezena.

Kvůli frekvenční nekompatibilitě se duše stáhne a zanechá tělo jako dálkově ovládaného biologického robota s úlovou myslí. Frekvenční nekompatibilita způsobí, že původní duše, signál ze samotného Zdroje, se již s tělem nespojí ani nenaladí. Tato technologie mění existenční frekvenci biologického těla, čímž se stává nekompatibilní s původním signálem duše ze Zdroje, polem jednoty. Takto mohou Správci Země vystrčit Duše, které nechtějí na Zemi, a upřednostnit ty, které chtějí.


Tato technologie má schopnost měnit frekvence těl tak, aby byla kompatibilní k osídlení parazity, nebo aby je využívaly všechny druhy nižších entit z takzvaného nižšího astrálu nebo regresivních mimozemských ras, které si Kabala přeje, aby vstoupily na pozemskou úroveň, nazývanou také fyzická úroveň.


Varování


Dlouho se říká, že temné a zlé entity z tzv. nižšího astrálu vždy hledají cestu do fyzické sféry. Ideální způsob je přizpůsobit lidská těla, aby je mohly využít.

 

Existuje také nespočet případů, kdy byli lidé technologicky napadeni nebo jim byly způsobeny nevysvětlitelné fyzické či zdravotní útrapy nebo nemoci. Běžný zavedený pozemský lékařský systém a věda si s takovými situacemi nedokáže poradit, protože si neuvědomuje tento druh dálkově ovládaných technologií na lidské tělo a biologii, na samotný myšlenkový proces lidské bytosti. Dá se říci, že se jedná o takzvané ″zacílené jedince″, o kterých slýcháme již několik let. (pozn. např. havanský syndrom 2016)


To z velké části vysvětluje nesčetné případy nevysvětlitelných onemocnění, z nichž mnohé jsou spojovány s neexistujícím SARS CoV-2 nebo s duševními či psychosomatickými chorobami. Je vysoce pravděpodobné, že systém, který ovládá grafen prostřednictvím sítí mobilních telefonů (i mimo sítě 5G), může provádět testy účinnosti na náhodně vybraných jedincích nebo na jedincích, které systém nebo Kabala označila za nebezpečné nebo vzpurné.

 

Aby se stal člověk vnímavým nebo obětí tohoto druhu technologií, nemusí být naočkován falešnou vakcínou proti neexistujícímu SARS CoV-2, protože Grafen je všude. Ať už jde o obyčejný grafen nebo technologický nanografen, jeho pouhá přítomnost v organismu zvyšuje reaktivitu biologických tkání na elektromagnetická pole.


Asi nejzávažnějším bodem je uvědomit si, že průměrní lidé nebudou mít schopnost pochopit, co všechno se děje. Budou to brát jako Science Fiction nebo nadsázku, ale přesto je to ovlivní a ovlivňuje, protože jejich reakce neinformovanosti a popírání této skutečnosti mají punc ovládání mysli ve prospěch systému. Proti jakémusi stavu duševní letargie je jen málokdo imunní, takoví si uvědomují, co se skutečně děje.


Biologie, DNA, se vždy vrací ke svému původnímu vzoru, a je to stále pravda. Tento nanotechnologický systém však biologický systém, DNA, neustále poškozuje. Mění elektromagnetický systém specifických řízených frekvencí a to brání přirozenému fungování principů, podle kterých se projevují jemné éterické energie na organické hmotě neboli DNA. Netřeba dodávat, že důsledky toho všeho jsou mimořádně závažné.


Konec převzatého textu.


Takto vypadá budoucnost lidstva? To snad ne ….!

Závěrem


Myslíme, že výše uvedený názor není daleko od pravdy nebo dokonce může být pravdou absolutní. Pravidelní čtenáři alternativních médií už dávno vědí, že celá p(L)andemie slouží k přeformátování světa (již dávno jsme o tom psali zde), ale skoro to vypadá, že jde hlavně o kompletní přeformátování Člověka na jeho genetické úrovni a uvrhnutí ho do totálního otroctví včetně jeho odpojení od původního Zdroje (Boha), bohužel!


Pokud se do boje s tímto zlem o DUŠI Člověka nezapojí také náš původní “konstruktér”, tak šance lidstva na uchování si svobodné mysli jsou mizivé! Ale neklesejme na mysli, třeba tento boj za viditelnými kulisami p(L)andemie již probíhá. Máme takové tušení ….

 

Zdroj: forbes.com, text převzat: channeling.safo.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Sorosův fond vhodil BÍLOU vlajku na bitevní pole …

Jsme svědky významné události při odstavovaní anglosasů, tzn. atlantického křídla od globálního řízení. Z konceptuálního hlediska se jedná o vítězství východního křídla řízení na první prioritě zobecněných prostředků. Velká jiskra naděje pro budoucnost minimálně východoevropských dětí byla zažehnuta, protože Open Society Foundations ohlásil ukončení svých evropských aktivit! Níže se zamyslíme nad tím, co tato událost znamená pro další vývoj na starém kontinentu.   Open Society Foundations   Open Society Foundations (OSF) byl nástroj řízení, který

Číst dál »

Tři přihrávky do útoku …

V posledním příspěvku jsme psali o určitém opravdovém nasvícení na ukrajinský režim, který je poháněn nacistickou ideologií. Podle našeho přesvědčení skutečně iževská tragédie ohlásila změnu kurzu v přístupu k ukrajinskému konfliktu. O pár hodin později došlo k znefunkčnění obou plynovodů Nord Stream a včera 8.10. byl proveden útok na Krymský most, který vede z Kerčského poloostrova přes ostrov Tuzla na Tamaňský poloostrov [1]. MSM v západní Evropě opět tupě jásají, ale …   Pokud si

Číst dál »

EU fond obnovy ekonomik po pandemii – co může nastat?

Uniklé informace ohledně budoucího čerpání peněz z evropského fondu obnovy a rozvoje pro krytí následků virové krize (Recocery and Resilience Facility) nutí k zamyšlení. Je to pouze bič na vládní garnitury jednotlivých EU států nebo to může také být jeden z dílků daleko vyššího plánu ohledně budoucího uspořádáni Evropy? Máme se bát nebo jásat? K čemu to také vlastně může vést? Zkusme do této problematiky vnést i trochu jiný pohled!   Předvčerejší článek na webu

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru